slide1
slide2
slide3

Odvetrávané fasády

Vzhľadom na technologické postupy jednotlivých druhov fasád a ich zhotoviteľov odporúčame nasledovné fázovanie realizácie fasádnych systémov nadzemných objektov.

Dôležité vedieť

Pri týchto prácach je nevyhnutná spolupráca všetkých dodávateľov fasád hlavne pri definovaní a následnej kontrole polohy dotknutých rozhraní medzi jednotlivými systémami -zasklenej fasády , kontaktnej fasády, dodávateľov výplní otvorov, odvetrávanej fasády, a ostatných PSV dodávateľov ktorí svojimi výrobkami zasahujú do fasád.

Fázovanie realizácie

Zadanie základných výškových bodov.
Realizátor odvetrávanej fasády zhodnotí rovinnosť stavby vytýčením základných zvislíc a rektifikačných rovín. Zhodnotí sa a posúdi zistené predsadenie fasády voči ostatným fasádnym systémom a iným PSV dodávkam, zateplovaciemu kontaktnému systému, oknám, zaskleným systémom, potrubným zvodom, bleskozvodom, elektro – rozvodom ap.
Spracuje sa nárezový plán spotreby obkladového materiálu.

Zrealizuje sa nosný rošt – ukotví do stien nosné prvky (konzoly, zvislé nosníky) – roštom zadefinuje vonkajšiu plochu predsadenej fasády.
Nosný rošt môže byť:
Jednosmerný – vertikálne nosné profily na ktoré je kotvený obklad
Dvojsmerný- Primárny rošt je horizontálny do ktorého sa vkladá tepelná izolácia a obaluje sa poistnou difúznou fóliou. do primárneho roštu sa kotví sekundárny nosný rošt vertikálny, ktorý vytvára vetranú medzeru, a na ktorý sa kotví obkladový materiál

Dodávateľ výplní otvorov osadí všetky okná, dvere a zasklené plochy. vrátane konzoliek pre uchytenie parapetov okenných, balkónových parapetov a parapetov na loggiách.musí byť dodržaná rovinnosť osadených okien vo zvislom aj horizontálnom smere navzájom aby korešpondovala so špárokladom.zrealizuje poistnú hydroizoláciu okien a ostatných výplní. Týka sa i ostatných systémových zasklených stien. Zrealizuje sa osadenie okenných parapetov so zakončeniami.

Zrealizuje sa montáž tepelnej izolácie ktorá je určená do rastrových fasádnych systémov. Je to nízkogramážna minerálna vlna, alebo vlna zo sklenných vlákien. Musí byť v celom objeme hydrofobizovaná – vodoodpudivá. Vkladá sa do namontovaného rastra a mechanicky ,plastovými kotvami,  sa upevňuje do podkladu.

Zrealizujú sa všetky prestupy cez fasádu ?(cez steny) – vrátane ich poistnej hydroizolácie ak je potrebná, všetky káblové a potrubné rozvody na fasáde aj v podhľadoch, všetky potrebné prvky pre osadenie tieniacich systémov (konzoly, kastlíky, vodiace lišty ap. pre osadenie žalúzií),zrealizujú sa kotviace prvky pre reklamy a prístrešky ktoré zasahujú cez fasádu, kamerové systémy a elektrické rozvody pre osadenie svietidiel a ovládačov ktoré budú umiestnené vo fasáde, zrealizujú sa konzoly a upevnenia pre chrliče vody a dažďové zvody, zrealizuje sa osadenie meracích, kontrolných a ovládacích skriniek umiestnených do fasády.

Vykoná sa montáž obkladu odvetrávanej fasády

  • namontuje oplechovania a lemy otvorov rohov a ukončení
  • doplní zvyšnú časť nosnej podkonštrukcie ,pomocné konštrukčné profily
  • zrealizuje tepelnoizolačnú vrstvu fasády (ak nebola zrealizovaná v predchádzajúcich krokoch)
  • zrealizuje sa vlastné opláštenie fasády obkladovým materiálon upevnením na nosnú konštrukciu.
  • vykoná sa demontáž pracovného lešenia s dokladaním prvkov opláštenia v miestach kotvenia lešenia.

Zrealizujú sa ostatné systémy

  • Kontaktný zatepľovací systém, osadenie ukončovacých profilov a líšt, nalepenie a ukotvenie doskovej tepelnej izolácie, zapracovanie výstužnej sieťky do lepiacej stierky osadenie všetkých omietacích líšt, a finálnej vrstvy farebnej omietky
  • Systémové zasklenia vrátane ukončujúcich a lemovacích profilov
  • Atiky -zrealizuje sa osadenie podkonštrukcie atík ,výdrevy, príponky, OSB dosky ap. Následne finálne oplechovanie atík.

Jednotliví dodávatelia PSV prác vykonajú kompletnú kontrolu úplnosti osadenia svojich dodávok v miestach prestupov a kontaktov s fasádami. ( zábradlia, el. inštalácie. a p.)